Bez kategorii

Konkurs Miami Bus – Wygraj darmowy przejazd

Regulamin konkursu  WYGRAJ DARMOWY PRZEJAZD Z MIAMI BUS !!!

Niniejszy regulamin określa zasady, zakres oraz warunki uczestnictwa, na jakich odbywa się konkurs „Wygraj darmowy przejazd” zwany dalej „Konkursem”.

 1. Organizatorem konkursu i fundatorem nagród jest firma transportowa Miami Bus, TRYGVE STROMBERGSVEI 1263 Oslo
  świadczący usługi publicznego transportu lotniskowego na terenie Norwegii
 2. Konkurs jest organizowany na profilu facebookowym Organizatora: https://www.facebook.com/MIAMI-BUS-1823810207909422/
 3. Konkurs trwa od 17.03.2018r. do 29.04.2018r. (do godz. 18:00)
 4. Uczestnikiem konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która jest osobą pełnoletnią.
 5. Biorąc udział w Konkursie (zostawiając komentarz pod postem konkursowym), Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu określone w Regulaminie.
 6. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu i przyznaniem nagród czuwają osoby odpowiedzialne powołane przez organizatora.
 7. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest łączne spełnienie następujących kryteriów
  a) polubienie fanpage’a MIAMI BUS
  b) polubienie postu konkursowego
  c) wpisanie dobrowolne komentarza pod postem konkursowym o treści „jadę z Miami Bus”
  d) Uczestnik może udostępnić publicznie post konkursowy
 8. Nagrodą w konkursie jest gratisowy przejazd z lotniska lub na lotnisko Torp
 9. Co tydzień w każdą niedzielę wieczorem do końca konkursu wśród Uczestników zostanie wyłoniona jedna osoba, która otrzyma nagrodę. Ostatnie losowanie odbędzie się 29.04.2018r.
 10. Gratisowy przejazd Uczestnik może wykorzystać w ciągu trzech miesięcy od zakończenia konkursu czyli do 31 lipca 2018r.
 11. Jeden Uczestnik może zdobyć w ramach Konkursu jedną nagrodę.
 12. O przyznaniu nagrody Uczestnik zostanie poinformowany przez Organizatora poprzez wiadomość wysłaną za pośrednictwem serwisu facebook.com.
 13. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też tworzony we współpracy z Serwisem Facebook®. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora Serwisu Facebook®.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie.
 15. Uczestnicy, wobec których stwierdzono, że ingerują w platformę internetową wykorzystywaną do realizacji Konkursu lub postępują w sposób niezgodny z prawem i zasadami współżycia społecznego lub niniejszym Regulaminem mogą zostać na mocy decyzji Organizatora wykluczeni z udziału w Konkursie lub utracić prawo do Nagrody
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów; do wcześniejszego zakończenia lub przedłużenia Konkursu o czym poinformuje uczestników na swojej stronie na Facebooku
 17. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych związanych z Konkursem mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa
 18. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym regulaminie.
 19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.